N ap tann ou samdi ak dimanch pou w vin pran vaksen pa w. Se pi bon mwayen pou w bare