Contact | | | Messagerie
Registre d'Inscription  Inscription pour la lutte contre le Covid-19
Slider
Récentes Vidéos

Pa manyen m, Kowona viris la se pou tout bon, pwoteje tèt ou pwoteje fanmi w, sonje lave men w. Se moun ki genyen viris la deja ki ka rive transmèt li bay yon lòt moun. Lè li estènen oswa touse, li jete ti gout krache oubyen rim ki pral rete sou kèk objè oubyen kote yon lòt moun ap sèvi. Si yon moun vinn manyen objè sa yo oubyen espas ki finn enfekte a epi li manyen je l, nen l oswa bouch li, l ap trape kowonaviris la.

Le Centre d'Information et de Formation en Administration de la Santé (CIFAS) et Le Groupe de Réflexion et d'Action pour une Haïti Nouvelle (GRAHN) présentent une collection Education en Santé: Choléra

Pran angajman w, mete kachnen. Li enpòtan pou ou kenbe yon mèt distans ak tout moun paske si ou respire goutlèt yon moun ki enfekte ak kowonaviris la degaje pandan li touse oswa estènen ou kapab trape kowonaviris la tou.

Yon ti koze sou CAN

Documents

Plan Stratégique National pour la Santé Sexuelle et Reproductive 2019 – 2023
Télécharger PDF
Guide de Production Locale de Solution Hydro-Alcoolique pour la Désinfection des Mains
Télécharger PDF
Politique Nationale de Recherche sur la Santé

Télécharger PDF
Bulletin Spécial de Surveillance du Coronavirus

Télécharger PDF
MSPP - ©2020